pondelok, 6. feb. 2023

MNO granty: Podpora nástrojov koncepčného charakteru v oblasti ochrany vôd a vodného hospodárstva 

1.11.2021, 20:17
Oznam

Naša stránka vám prináša grantové výzvy zamerané hlavne pre neziskové organizácie. Pre bližšie informácie o jednotlivých výzvach navštívte stránku grantexpet.skGrant Expert.sk je portál, kde získate nie len poradenstvo o grantoch EÚ, ale aj grantových poradcov/konzultantov na eurofondy pre Slovensko.

 

Názov grantovej výzvy: Podpora nástrojov koncepčného charakteru v oblasti ochrany vôd a vodného hospodárstva 

Podporované oblasti:

Výzva je zameraná na tvorbu východísk pre stanovenie opatrení smerujúcich k dosiahnutiu dobrého stavu podzemných a povrchových vôd

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Mimovládne organizácie, Samospráva, Štátna správa

Zaradenie výzvy

Operačný program: Operačný program Kvalita životného prostredia
Špecifický cieľ: 1.2.3 Vytvorenie východísk pre stanovenie opatrení smerujúcich k dosiahnutiu dobrého stavu podzemných a povrchových vôd

Kód výzvy:

OPKZP-PO1-SC123-2020-64

Detailné informácie:

Oprávnení žiadatelia:

 • Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
 • subjekty ústrednej správy s pôsobnosťou v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia
 • združenia právnických osôb v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia
 • subjekty územnej samosprávy
 • združenia s výlučnou účasťou obcí v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia
 • neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia
 • nadácie v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia
 • združenia fyzických osôb

Oprávnené aktivity:

 • Predmetom podpory bude tvorba materiálov podporujúcich implementáciu Rámcovej smernice o vode ako aj ostatných smerníc týkajúcich sa oblasti vôd v SR. Tie majú riešiť problematické  alebo nedoriešené otázky vodného hospodárstva, ktoré si vyžadujú osobitnú pozornosť s ohľadom na  preukázanie správnosti, resp. optimalizáciu niektorých uplatňovaných postupov, ako aj hľadanie nových prístupov a to v rámci nasledujúcich tematických okruhov:
  • Zásobovanie pitnou vodou, odvádzanie a čistenie odpadových vôd
  • Znečistenie vôd
  • Revitalizácia vodných tokov
  • Manažment krajiny a adaptácia na zmenu klímy (povodne,sucho)
  • Využívanie vôd
  • Rybárstvo
  • Rieka Dunaj

Indikatívna alokácia výzvy:

 • 530 000 €

Harmonogram hodnotiacich kôl:

 • Termín uzavretia hodnotiaceho kola 1: 31.3.2021
 • Termín uzavretia hodnotiaceho kola 2: 31.7.2021
 • Termín uzavretia hodnotiaceho kola n: každý 4. mesiac
Copyright © 2023 Šamorínčan