štvrtok, 18. júl. 2024

MNO granty: Fond malých projektov SR - ČR (2022)

20.12.2021, 07:34
Peter Gábor

Naša stránka vám prináša grantové výzvy zamerané hlavne pre neziskové organizácie. Pre bližšie informácie o jednotlivých výzvach navštívte stránku grantexpet.skGrant Expert.sk je portál, kde získate nie len poradenstvo o grantoch EÚ, ale aj grantových poradcov/konzultantov na eurofondy pre Slovensko.

Názov grantovej výzvy: Fond malých projektov SR - ČR (2022)

Podporované oblasti:

Výzva je zameraná na zvýšenie kvalitatívnej úrovne cezhraničnej spolupráce miestnych a regionálnych aktérov. Podporovaný je aj rozvoj inštitúcií verejnej správy v oblastiach vzdelávania, kultúrneho a prírodného dedičstva a ďalších.

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Akademický sektor, Mimovládne organizácie, Samospráva, Štátna správa

Zaradenie výzvy

Operačný program: Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika
Špecifický cieľ: 3.1 Zvýšenie kvalitatívnej úrovne cezhraničnej spolupráce miestnych a regionálnych aktérov

Kód výzvy:

10/FMP/11b

Detailné informácie:

Oprávnení žiadatelia:

 • štát a jeho organizačné zložky
 • územná samospáva a jej organizačné zložky
 • organizácie zriaďované štátom, krajom, obcou, mestskou časťou a združením obcí
 • mimovládne (neštátne) neziskové organizácie
 • komory a záujmové združenia právnických osôb
 • školy/vzdelávacie inštitúcie
 • Európske zoskupenie územnej spolupráce (EZÚS)

Oprávnené aktivity:

 • Spoločné plánovanie, stratégie a štúdie v cezhraničnom regióne
 • Zvyšovanie inštitucionálnych kapacít a zručností organizačných štruktúr v oblastiach efektívnej verejnej správy, vzdelávania, kultúrneho a prírodného dedičstva
 • Rozvoj inštitúcií verejnej správy
 • Vytváranie a upevňovanie partnerstiev, sietí a podporných cezhraničných štruktúr

Vyčlenené finančné prostriedky za zdroj EÚ:

 • pre SR je to 600 000 €
 • minimálna výška príspevku na jeden projekt je 3 000 €
 • maximálna výška príspevku nesmie presiahnuť 20 000 €

 

Copyright © 2024 Šamorínčan