nedeľa, 21. júl. 2024

MNO granty: Magna pre región 2022

13.12.2021, 09:22
Peter Gábor

Naša stránka vám prináša grantové výzvy zamerané hlavne pre neziskové organizácie. Pre bližšie informácie o jednotlivých výzvach navštívte stránku grantexpet.skGrant Expert.sk je portál, kde získate nie len poradenstvo o grantoch EÚ, ale aj grantových poradcov/konzultantov na eurofondy pre Slovensko.

Názov grantovej výzvy: Magna pre región 2022

Podporované oblasti:

Cieľom výzvy je podporiť aktivity zamerané na bezpečnosť jednotlivca, motivovať k zdravému životnému štýlu a odpora aktivít, ktoré povedú k zvýšeniu citlivosti spoločnosti k rôznorodým názorom a postojom.

Oprávnené územie:

Košický kraj

Oprávnení žiadatelia:

Mimovládne organizácie, Samospráva

Zaradenie výzvy

Zdroj financovania: Karpatská nadácia
Grantový program: 1. Karpatská nadácia

Kód výzvy:

Magna/2022

Detailné informácie:

Oprávnení žiadatelia:

Organizácie pôsobiace na území Košického kraja:

 • občianske združenia
 • neziskové organizácie
 • neinvestičné fondy
 • nadácie
 • obce a mestá Košického samosprávneho kraja

Oprávnené aktivity:

 •  Ciele a krátka história     
  • Podporiť komunity a obce pri svojpomocnej identifikácii a riešení miestnych problémov s využitím dostupných ľudských, materiálnych, finančných zdrojov.
  • Motivovať k dlhodobej spolupráci a partnerstvám medzi rôznymi organizáciami na miestnej úrovni.
  • Zvyšovať mieru akceptácie a tolerancie spoločnosti k rôznorodosti názorov a postojov.
  • Prinášať inovatívne riešenia potrieb v komunitách.
  • Podporiť dobrovoľnícku angažovanosť zamestnancov spoločnosti MAGNA s cieľom posilniť úzke prepojenie pracovného života s mimopracovnou činnosťou.
 • Hlavnými témami pre tohtoročné projekty sú:
  • Bezpečnosť jednotlivca – Podpora projektov, ktorých aktivity zvyšujú bezpečnosť a bezpečné správanie sa v rôznom prostredí (domácnosť, exteriér, pracovisko a podobne), vrátane zvyšovania povedomia o potrebe používania ochranných pomôcok pri rizikových aktivitách.
  • Šport a zdravý životný štýl – Podpora dobrých nápadov, ktoré sa zameriavajú na športové alebo pohybové aktivity a celkové zdravšie trávenie voľného času. Podujatia a aktivity by mali byť koncipované tak, aby sa do nich zapojila širšia cieľová skupina, napríklad deti a ich rodičia alebo starí rodičia. Cieľom je aj vytvoriť priestor na spoločné trávenie času a tým posilniť medzigeneračné väzby v rodine a spoločnosti. 
  • Tolerancia – Podpora aktivít, ktoré povedú k zvýšeniu citlivosti spoločnosti k rôznorodým názorom a postojom. Cieľom je vytvoriť priestor pre diskusiu a činnosti, ktoré dokážu zmierniť polarizáciu spoločnosti vytvorenú izoláciou a pretrvávajúcou pandémiou Covid-19. 

Finančné podmienky:

 • max. výška grantu je 3 000 €
 • intenzita pomoci max. 90 %
 • celková alokácia výzvy: 11 500 €
Copyright © 2024 Šamorínčan