utorok, 23. apr. 2024

MNO granty: Zvýšenie aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením II. (2021)

20.12.2021, 07:32
Peter Gábor

Naša stránka vám prináša grantové výzvy zamerané hlavne pre neziskové organizácie. Pre bližšie informácie o jednotlivých výzvach navštívte stránku grantexpet.skGrant Expert.sk je portál, kde získate nie len poradenstvo o grantoch EÚ, ale aj grantových poradcov/konzultantov na eurofondy pre Slovensko.

Názov grantovej výzvy: Zvýšenie aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením II. (2021)

Podporované oblasti:

Cieľom výzvy je identifikovať a pilotne overiť inovatívne návrhy nástrojov s cieľom nájsť ďalšie riešenia, ktoré budú smerovať k aktívnemu začleneniu osôb ohrozených chudobou a / alebo sociálnym vylúčením do spoločnosti, k napĺňaniu ich potrieb a zvyšovaniu kvality ich života.

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Malé a stredné podniky, Mimovládne organizácie, Samospráva, Štátna správa

Zaradenie výzvy

Operačný program: Operačný program Ľudské zdroje
Špecifický cieľ: 8.1.1 Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného, digitálneho a odolného oživenia hospodárstva

Kód výzvy:

OPĽZ-DOP-2021/8.1.1/RO-02

Detailné informácie:

Oprávnení žiadatelia:

 • Ústredie práce a úrady práce, sociálnych vecí a rodiny
 • štátne rozpočtové a príspevkové organizácie
 • obce a mestá a právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec alebo mesto
 • združenia miest a obcí
 • VÚC a úrad samosprávneho kraja a právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je VÚC
 • poskytovatelia sociálnych služieb
 • subjekty vykonávajúce opatrenia v oblasti ochrany detí a sociálnej kurately
 • občianske združenia
 • miestne akčné skupiny
 • nadácie
 • záujmové združenie právnických osôb
 • neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby a neziskové organizácie zriadené osobitným zákonom
 • registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky alebo právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od tejto registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti
 • zamestnávatelia
 • subjekty sociálnej ekonomiky

Oprávnené aktivity:

 • Hlavná aktivita - Podpora inovácie nástrojov za účelom zvýšenia aktivity ľudí ohrozených chudobou a/alebo sociálnym vylúčením.
 • Hlavná aktivita sa skladá z dvoch podaktivít, ktorých realizácia je vzájomne previazaná.
 • Popis podaktivít:
  • Podaktivita 1 - Pilotné overovanie návrhu Cieľom podaktivity je pilotné overovanie jedného návrhu, ktorý bude realizovaný v oblasti riešenia znižovania chudoby a/alebo sociálneho vylúčenia za účelom zvýšenia aktívnej participácie ľudí ohrozených chudobou a/alebo sociálnym vylúčením.
  • Návrh musí spĺňať podmienku inovatívnosti, t. j. zavedenia nových nástrojov, resp. zefektívnenia alebo rozšírenia súčasných nástrojov. Rámcovým dokumentom pre oblasť výzvy je Národná rámcová stratégia podpory sociálneho začlenenia a boja proti chudobe.
  • Návrh musí byť zameraný na: a) zefektívnenie súčasných nástrojov/opatrení/služieb v oblasti chudoby a/alebo sociálneho vylúčenia, alebo ich rozšírenie o nový prvok alebo o novú odbornú činnosť na komunitnej úrovni, alebo b) zavedenie nového opatrenia alebo služby na komunitnej úrovni.
  • Výstup podaktivity 1:
   • Informácia o priebehu realizácie projektu, vrátane odporúčaní pre uplatnenie návrhu z projektu v praxi (ďalej len „informácia“) v zmysle Prílohy č. 10 výzvy. Informácia musí byť spracovaná na konci pilotného overovania návrhu (najneskôr do odoslania záverečnej žiadosti o platbu) a následne zverejnená na webovom sídle prijímateľa, a to po dobu minimálne 1 roka od jej zverejnenia. Informácia je povinnou prílohou záverečnej monitorovacej správy.
   • Popis podaktivity v ŽoNFP musí obsahovať informáciu o plánovanej dĺžke overovania návrhu a počte osôb cieľovej skupiny zapojených do realizácie.
   • Minimálna dĺžka realizácie podaktivity je 6 mesiacov.
  • Podaktivita 2 - Evaluácia návrhu
  • Cieľom podaktivity je evaluácia návrhu. Žiadateľ je povinný zabezpečiť si externého odborného hodnotiteľa, ktorý vykoná evaluáciu pilotného overovania návrhu. Spôsob výkonu evaluácie:
   • vykonanie návštev zo strany externého odborného hodnotiteľa - priebežne počas realizácie pilotného overovania návrhu na mieste jeho realizácie, najmenej 6-krát, v celkovom rozsahu maximálne 48 hodín a
   • spracovanie Evaluačnej správy (v zmysle prílohy č. 11 výzvy) po realizácii pilotného overovania návrhu, v rozsahu maximálne 20 hodín.
  • Výstup podaktivity 2:
   • stručná informácia o vykonaných návštevách na mieste počas realizácie pilotného overovania návrhu v detailnom popise pracovnej činnosti v rámci Pracovného výkazu a
   • Evaluačná správa (v zmysle prílohy č. 11 výzvy) po realizácii pilotného overovania návrhu. Evaluačná správa musí byť spracovaná najneskôr 1 mesiac po ukončení pilotného overovania návrhu a zároveň do odoslania záverečnej žiadosti o platbu.
   • Následne musí byť zverejnená na webovom sídle žiadateľa, a to po dobu minimálne 1 roka od jej zverejnenia. Evaluačná správa je povinnou prílohou záverečnej monitorovacej správy.

Indikatívna alokácia:

 • 5 000 000 €
 • Maximálna výška pomoci: 200 000 €
 • Minimálna výška pomoci: 35 000 €

Časový harmonogram:

 • Termín uzavretia 1. kola – 29.11.2021
 • Termín uzavretia 2. kola – 10.01.2022
 • Termín uzavretia 3. kola – 14.02.2022

 

Copyright © 2024 Šamorínčan