sobota, 20. júl. 2024

MNO granty: Podpora informovanosti v oblastiach: odpadové hospodárstvo, ochrana vôd a vodné hospodárstvo, ochrana prírody a krajiny, ochrana ovzdušia

13.12.2021, 09:21
Peter Gábor

Naša stránka vám prináša grantové výzvy zamerané hlavne pre neziskové organizácie. Pre bližšie informácie o jednotlivých výzvach navštívte stránku grantexpet.skGrant Expert.sk je portál, kde získate nie len poradenstvo o grantoch EÚ, ale aj grantových poradcov/konzultantov na eurofondy pre Slovensko.

Názov grantovej výzvy: Podpora informovanosti v oblastiach: odpadové hospodárstvo, ochrana vôd a vodné hospodárstvo, ochrana prírody a krajiny, ochrana ovzdušia

Podporované oblasti:

Informačné aktivity so zameraním prevenciu v oblasti ochrany životného prostredia, ako napríklad:  informačné semináre; workshopy; konferencie; interaktívne výstavy s prednáškami; mediálne kampane či informačné aktivity na školách.

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Samospráva, Štátna správa, Mimovládne organizácie

Zaradenie výzvy

Operačný program: Operačný program Kvalita životného prostredia
Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

Kód výzvy:

OPKZP-PO1-Info-2017-28

Detailné informácie:

Oprávnení žiadatelia:

 • subjekty ústrednej správy s pôsobnosťou v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia - organizácie štátnej správy
 • subjekty ústrednej správy s pôsobnosťou v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia - ostatné subjekty verejnej správy
 • vyššie územné celky a obce a nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie
 • neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia
 • nadácie s pôsobnosťou v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia
 • združenia fyzických osôb v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia
 • združenia fyzických alebo právnických osôb v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia

Oprávnené aktivity a alokácia:

Príklady podporovaných nástrojov informačného charakteru:

 • informačné semináre, workshopy, konferencie,
 • interaktívne výstavy s prednáškami,
 • informačné dni na verejných priestranstvách, v rámci konferencií a pod.,
 • mediálne kampane v TV, na internete,
 • informačné stretnutia realizované priamo v teréne s užívateľmi a vlastníkmi pozemkov, ich zástupcami, sieťami,
 • informačné aktivity na školách,
 • praktická environmentálna výchova,
 • zážitkové aktivity environmentálnej výchovy,
 • inšpiratívne a zážitkové programy priamo v prírodnom prostredí,
 • exkurzie, súťaže, študijné cesty, roadshow,
 • tvorba a tlač publikačných materiálov, letákov, brožúr a iných tlačových materiálov a iných prezentačných materiálov,
 • tvorba audiovizuálnych dokumentov. 

Celková indikatívna alokácia výzvy:

 • 5 000 000 €
  • minimálna výška príspevku na projekt je 30 tis. €
  • maximálna výška príspevku na projekt nesmie prekročiť sumu 200 tis. €

Intenzita pomoci:

ŽiadateľVýška spolufinancovania
(Kohézny fond + štátny rozpočet (v %)
subjekty ústrednej správy s pôsobnosťou v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia - organizácie štátnej správy100
subjekty ústrednej správy s pôsobnosťou v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia - ostatné subjekty verejnej správy95
vyššie územné celky a obce a nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie95
neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia95
nadácie s pôsobnosťou v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia95
združenia fyzických osôb v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia95
združenia fyzických alebo právnických osôb v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia90

Termíny:

Výzva je otvorená do vyčerpania celkovek alokácie finančných prostriedkov. Uzatváranie jednotlivých hodnotiacich kôl bude v týchto termínoch:

 • uzavretie 1. kola - 15. januára 2018
 • uzavretie 2. kola - 15. apríla 2018
 • uzavretie 3. - n. kola - v trojjmesačnom intervale od uzavretia posledného hodnotiaceho kola
Copyright © 2024 Šamorínčan