nedeľa, 26. máj. 2024

MNO granty: Podpora nových a existujúcich sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí v zariadeniach na komunitnej úrovni (2021)

20.12.2021, 14:26
Peter Gábor

Naša stránka vám prináša grantové výzvy zamerané hlavne pre neziskové organizácie. Pre bližšie informácie o jednotlivých výzvach navštívte stránku grantexpet.skGrant Expert.sk je portál, kde získate nie len poradenstvo o grantoch EÚ, ale aj grantových poradcov/konzultantov na eurofondy pre Slovensko.

Názov grantovej výzvy: Podpora nových a existujúcich sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí v zariadeniach na komunitnej úrovni (2021)

Podporované oblasti:

Cieľom výzvy je podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Mimovládne organizácie, Samospráva, Štátna správa

Zaradenie výzvy

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Špecifický cieľ: 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni

Kód výzvy:

IROP-PO2-SC211-2021-78

Detailné informácie:

Oprávnení žiadatelia:

 • Oprávnení žiadatelia: A. v sociálnych službách :
  • a) obec (obec, mesto, mestská časť Hlavného mesta SR Bratislavy mestská časť mesta Košice),
  • b) právnická osoba zriadená obcou alebo založená obcou/ mestom / mestskou časťou,
  • c) samosprávny kraj,
  • d) právnická osoba zriadená samosprávnym krajom alebo založená samosprávnym krajom,
  • e) iná osoba bez cieľa dosahovania zisku - neverejný poskytovateľ/zriaďovateľ sociálnej služby - cirkev a náboženská spoločnosť a právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkví a náboženských spoločností , občianske združenie, nezisková organizácia .
 • B. v sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele: Zriaďovatelia zariadení na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo zariadenia na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately:
  • a) Zriaďovateľ zariadenia SPODaSK - obec (obec, mesto, mestská časť Hlavného mesta SR Bratislavy, Hlavné mesto SR Bratislava mestská časť mesta Košice, mesto Košice),
  • b) Zariadenie SPODaSK - právnická osoba zriadená alebo založená obcou / mestom / mestskou časťou,
  • c) Zriaďovateľ zariadenia SPODaSK - samosprávny kraj,
  • d) Zariadenie SPODaSK - právnická osoba zriadená samosprávnym krajom alebo založená samosprávnym krajom,
  • e) Zriaďovateľ zariadenia SPODaSK - Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR,
  • f) Zariadenie SPODaSK - štátna rozpočtová organizácia,
  • g) Zriaďovateľ zariadenia SPODaSK / zariadenie SPODaSK - akreditované  neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby : nadácie  s udelenou akreditáciou, občianske združenia  s udelenou akreditáciou, cirkvi a náboženské spoločnosti a právnické osoby, ktoré odvodzujú svoju právnu subjektivitu od cirkví a náboženských spoločností  s udelenou akreditáciou (v súlade s akreditáciou podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o SPODaSK) . Zároveň, osoba konajúca v mene oprávneného žiadateľa, ak je odlišná od štatutárneho orgánu žiadateľa, musí byt riadnesplnomocnená na výkon predmetných úloh. V prípade podpory existujúcich zariadení sociálnych služieb / SPODaSK sú oprávnené len zariadenia, ktoré spĺňajú podmienky poskytovania služieb na komunitnej úrovni v súlade so strategickým dokumentom „Národné priority rozvoja sociálnych služieb na roky 2021 – 2030“, s Národnou stratégiou deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti , Národným akčným plánom prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť v systéme sociálnych služieb na roky 2016 – 2020 a s Koncepciou zabezpečovania vykonávania opatrení v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na roky 2021 – 2025 / Plán deinštitucionalizácie .

Oprávnené aktivity:

 • b) rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia stavebných objektov existujúcich zariadení, ktoré už poskytujú a zabezpečujú služby na komunitnej báze;
 • c) zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a SPODaSK vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia;
 • d) výstavba, rekonštrukcia a modernizácia zariadení služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku  v záujme zosúladenia rodinného a pracovného života;
 • e) investovanie do materiálno-technického vybavenia zariadení, vrátane motorových vozidiel pri zriaďovaní zázemia pre terénne služby a výkonu opatrení SPODaSK v prirodzenom rodinnom, náhradnom rodinnom prostredí a otvorenom prostredí;
 • f) opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov. Hlavné aktivity projektu musia byť vo vecnom súlade s typmi oprávnených aktivít IROP, na realizáciu ktorých je vyhlásená táto výzva. Typ aktivity
 • f) nie je možné realizovať ako samostatný/jediný typ aktivity. Zároveň sú oprávnené aj podporné aktivity projektu, a to mzdové výdavky prijímateľa súvisiace s riadením projektu a výdavky na informovanie a komunikáciu spojenú s realizáciou projektu.

Indikatívna alokácia výzvy:

 • 26 183 582 EUR (z toho 23 800 000 EUR pre menej rozvinutý región a 2 383 582 EUR pre viac rozvinutý región)

Harmonogram výzvy:

 • Uzavretie hodnotiaceho kola 1: 13.12.2021  
 • Uzavretie hodnotiaceho kola 2 : 14.02.2022
 •  Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané spravidla v dvojmesačnom intervale  
Copyright © 2024 Šamorínčan