nedeľa, 21. júl. 2024

MNO granty: Podpora udržateľných dopravných riešení

6.12.2021, 09:27
Peter Gábor

Naša stránka vám prináša grantové výzvy zamerané hlavne pre neziskové organizácie. Pre bližšie informácie o jednotlivých výzvach navštívte stránku grantexpet.skGrant Expert.sk je portál, kde získate nie len poradenstvo o grantoch EÚ, ale aj grantových poradcov/konzultantov na eurofondy pre Slovensko.

Názov grantovej výzvy: Podpora udržateľných dopravných riešení

Podporované oblasti:

Z grantu je možné financovať napr. rozvoj cezhraničného inteligentného dopravného systému, informačných systémov pre cestujúcich, online časových tabúľ, elektronických lístkov, mobilných aplikácií. Oprávnenou aktivitou je aj zlepšenie regionálnej mobility budovaním cyklistických ciest, ktoré prepoja samosprávy, ako časť integrovanej dopravy, napr. kombináciou s verejnou dopravou.

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Bratislavský kraj

Oprávnení žiadatelia:

Samospráva, Štátna správa, Veľké podniky, Malé a stredné podniky, Akademický sektor, Mimovládne organizácie

Zaradenie výzvy

Operačný program: Interreg V-A Slovenská republika - Rakúsko
Špecifický cieľ: 3.1 Zlepšiť spoločné plánovanie, spoluprácu a praktické riešenia, ktoré zachovávajú kvalitu životného prostredia, sú nízkouhlíkové a prinášajú bezpečnejšie dopravné siete a služby v oblasti

Kód výzvy:

INTERREG V-A SK-AT/2016/03

Detailné informácie:

Oprávnení žiadatelia:

 • miestne, regionálne orgány a organizácie zriadené a riadené miestnymi a regionálnymi orgánmi
 • národné orgány a organizácie zriadené a riadené národnými orgánmi
 • špecializované agentúry
 • univerzity a výskumné inštitúcie
 • a iné (okrem politických strán)

Jednou z podmienok je, aby organizácia žiadateľa vznikla minimálne 3 mesiace pred ukončením hodnotiaceho kola, v rámci ktorého chce predložiť žiadosť o nenávratný finančný príspevok.
 

Oprávnenosť aktivít:

 • akcie na podporu odstránenia konkrétnych prekážok v infraštruktúre cezhraničnej verejnej dopravy (najmä plánovanie prístupov, ale i pilotné investície)
 • rozvoj spoločných stratégií, koncepcií a akčných plánov pre udržateľnú multimodálnu mobilitu v mestách, v mestských regiónoch a vidieckych oblastiach, napr. lepšia organizácia spojov verejnej dopravy (dopravnými združeniami), riadenie mobility verejnej dopravy, propagácia cyklistickej alebo pešej premávky, e-mobility, cestnej bezpečnosti, vrátane pilotných investícií a malých investícií do infraštruktúry
 • rozvoj cezhraničného inteligentného dopravného systému, informačných systémov pre cestujúcich, online časových tabúľ, elektronických lístkov, mobilných aplikácií, spoločnej tarify
 • zlepšenie regionálnej mobility budovaním cyklistických ciest, ktoré prepoja samosprávy, ako časť integrovanej dopravy, napr. kombináciou s verejnou dopravou
 • podpora centier mobility a multimodálnych platforiem za účelom zvýšenia účinnosti, spoľahlivosti a kvality ekologickejších druhov dopravy a dopravných služieb
 • školenia podporujúce zelenšiu regionálnu mobilitu
 • ďalej rozvíjať multimodálne uzly a prepojenia s cieľom zníženia emisií a podporou energeticky účinnej nákladnej dopravy
 • investície do zodpovedajúcej infraštruktúry môže zahŕňať nákup vozidiel (v súlade s príslušnými právnymi predpismi a štátnej podpory), drobné rekonštrukcie a doplnkové zariadenia na autobusových a vlakových staniciach / zástavkách; pre zlepšenie noriem integrovaného dopravného systému - budovanie multimodálnych terminálov, budovanie nových alebo investície do existujúcich prístavov
   

Oprávnenosť projektu z hľadiska cezhraničnej spolupráce

Projekt je oprávnený len za predpokladu, že splní minimálne 3 kritéria cezhraničnej spolupráce z nasledovných:

Kritéria cezhraničnej spolupráceZáväznosť kritéria
spoločná prípravapovinné
spoločná realizáciapovinné
spoločné financovanievýberové
spoločný personálvýberové

Projekt musí mať cezhraničný dopad a musí byť založený na partnerstve, ktoré pozostáva z minimálne jedného partnera zo Slovenskej republiky a minimálne jedného partnera z Rakúskej republiky.
 

Výška príspevku a intenzita pomoci:

 • minimálny príspevok 100 000 €
 • maximálny príspevok nie je definovaný
   
ŽiadateľIntenzita pomoci
štátne orgány a organizácie zriadené štátom100%
verejné inštitúcie95%
neziskové a mimovládne organizácie
súkromný sektor90%

Uzavretie výzvy:

1. hodnotiace kolo: 28. februára 2017
n. hodnotiace kolo: najneskôr do 1 roka po uzatvorení predchádzajúceho kola
 

Indikatívna alokácia výzvy:

 • 9 655 000 €
Copyright © 2024 Šamorínčan