nedeľa, 21. júl. 2024

MNO granty: Ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva a biodiverzity

6.12.2021, 16:38
Peter Gábor

Naša stránka vám prináša grantové výzvy zamerané hlavne pre neziskové organizácie. Pre bližšie informácie o jednotlivých výzvach navštívte stránku grantexpet.skGrant Expert.sk je portál, kde získate nie len poradenstvo o grantoch EÚ, ale aj grantových poradcov/konzultantov na eurofondy pre Slovensko.

Názov grantovej výzvy: Ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva a biodiverzity 

Podporované oblasti:

Z grantu je možné podporiť aktivity smerujúce k zachovaniu a ochrane životného prostredia, kultúrneho dedičstva a podpora efektívneho využívania zdrojov. Ide napr. o turizmus, zlešenie cyklotrás, či organizáciu školení a budovanie kapacít na podporu ekoturizmu a ekologických dopravných riešení.

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Bratislavský kraj

Oprávnení žiadatelia:

Samospráva, Štátna správa, Veľké podniky, Malé a stredné podniky, Akademický sektor, Mimovládne organizácie

Zaradenie výzvy

Operačný program: Interreg V-A Slovenská republika - Rakúsko
Špecifický cieľ: 2.2 Posilnenie cezhraničnej integrácie formou funkčných ekologických sietí a zelenej infraštruktúry s cieľom zachovať biodiverzitu a prispieť k stabilite ekosystému

Kód výzvy:

INTERREG V-A SK-AT/2016/02

Detailné informácie:

Oprávnení žiadatelia:

 • miestne a regionálne orgány a organizácie založené a riadené miestnymi a regionálnymi orgánmi
 • štátne orgány a organizácie zriadené a riadené štátnymi orgánmi
 • mimovládne organizácie (vrátane združení a sietí)
 • Európske zoskupenie územnej spolupráce
 • a iné (okrem politických strán)

V rámci aktivít špecifického cieľa "2.2 Posilnenie cezhraničnej integrácie formou funkčných ekologických sietí a zelenej infraštruktúry s cieľom zachovať biodiverzitu a prispieť k stabilite ekosystému" sú navyše oprávnené:

 • environmentálne organizácie
 • výskumné inštitúcie (vrátane univerzít a vysokých škôl s výskumnými kapacitami)

Jednou z podmienok je, aby organizácia žiadateľa vznikla minimálne 3 mesiace pred ukončením hodnotiaceho kola, v rámci ktorého chce predložiť žiadosť o nenávratného finačného príspevku.
 

Oprávnenosť aktivít

Aktivity prispievajúce k špecifickému cieľu "2.1 Posilniť spoločné prístupy k zhodnoteniu prírodného a kultúrneho dedičstva udržateľným spôsobom s cieľom ďalej rozvíjať oblasti ako destinácie cestovného ruchu":

 • rozvoj spoločných a integrovaných prístupov k udržateľnému cestovnému ruchu, napr. v ekoturizme (udržateľné turistické aktivity v národných parkoch a v prírodných rezerváciách), cyklistika, agroturistika, vínne cesty; spoločné prístupy k ochrane a udržateľnému využívaniu prírodného a kultúrneho dedičstva; rozvoj marketingovej stratégie - vrátane spoločnej značky
 • podpora konzervovania, rekonštrukcie, rozvoja a využitia kultúrneho a prírodného hmotného / nehmotného dedičstva udržateľným spôsobom v cezhraničnom priestore
 • spoločná propagácia cykloturistiky a zlepšenie cyklotrás v cezhraničnom priestore s dôrazom na zachovanie životného prostredia
 • podpora riadenia mobility (verejná doprava) v rámci cezhraničného destinačného manažmentu a marketingu turistických produktov
 • vývoj a implementácia školení a budovanie kapacít na podporu ekoturizmu a ekologických dopravných riešení

Aktivity prispievajúce k špecifickému cieľu "2.2 Posilnenie cezhraničnej integrácie formou funkčných ekologických sietí a zelenej infraštruktúry s cieľom zachovať biodiverzitu a prispieť k stabilite ekosystému":

 • prepojenie prirodzených biotopov a biokoridorov s odstraňovaním bariér (napr. prostredníctvom "zelených mostov" cez dopravnú infraštruktúru), zlepšenie ochrany pôdy, vodného hospodárstva a prírody; integrované riadenie biotopov, zlepšenie územného plánovania a politického rámca využívania územia; dôraz by sa mal klásť na zelenú infraštruktúru a podpora by mala byť sústredená do chránených oblastí a ich príslušných priľahlých oblastí
 • podpora integrovaného prístupu k lepšej koordinácii záujmu o životné prostredie a ochranou pred povodňami, ochranou vôd a ďalším rozširovaním dopravnej infraštruktúry, ktorým sa zakladajú multisektorové partnerstvá
 • prepojenie plánovania a pilotných opatrení k harmonizácii protipovodňovej ochrany a obnovy riečnych systémov
 • podpora sprievodných výskumných a hodnotiacich činností, vrátane vývoja pokročilých nástrojov pre mapovanie, diagnostiku, ochranu a riadenie prírodnej krajiny
 • propagácia zvyšovania povedomia a vzdelávania o životnom prostredí ako širšia súčasť projektu
 • propagácia riešení zelenej infraštruktúry a mestskej biodiverzity v mestskom prostredí
   

Oprávnenosť projektu z hľadiska cezhraničnej spolupráce

Projekt je oprávnený len za predpokladu, že splní minimálne 3 kritéria cezhraničnej spolupráce z nasledovných:

Kritéria cezhraničnej spolupráceZáväznosť kritéria
spoločná prípravapovinné
spoločná realizáciapovinné
spoločné financovanievýberové
spoločný personálvýberové

Projekt musí mať cezhraničný dopad a musí byť založený na partnerstve, ktoré pozostáva z minimálne jedného partnera zo Slovenskej republiky a minimálne jedného partnera z Rakúskej republiky.
 

Výška príspevku a intenzita pomoci:

 • minimálny príspevok 100 000 €
 • maximálny príspevok nie je definovaný
   
ŽiadateľIntenzita pomoci
štátne orgány a organizácie zriadené štátom100%
verejné inštitúcie95%
neziskové a mimovládne organizácie
súkromný sektor90%

Uzavretie výzvy:

1. hodnotiace kolo: 28. februára 2017
n. hodnotiace kolo: najneskôr do 1 roka po uzatvorení predchádzajúceho kola
 

Indikatívna alokácia výzvy:

 • 27 820 000 €

Copyright © 2024 Šamorínčan