pondelok, 6. feb. 2023

MNO granty: Podpora informačných aktivít v oblasti zmeny klímy (2021)

1.11.2021, 18:51
Platená správa

Naša stránka vám prináša grantové výzvy zamerané hlavne pre neziskové organizácie. Pre bližšie informácie o jednotlivých výzvach navštívte stránku grantexpet.skGrant Expert.sk je portál, kde získate nie len poradenstvo o grantoch EÚ, ale aj grantových poradcov/konzultantov na eurofondy pre Slovensko.

 

Názov grantovej výzvy: Podpora informačných aktivít v oblasti zmeny klímy (2021)

Podporované oblasti:

Výzva je zameraná na podporu budovania environmentálnych centier a realizácie informačných aktivít v oblasti adaptácie na zmenu klímy.

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Akademický sektor, Mimovládne organizácie, Samospráva, Štátna správa

Zaradenie výzvy

Operačný program: Operačný program Kvalita životného prostredia
Špecifický cieľ: 2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy

Kód výzvy:

OPKZP-PO2-SC211-2021-67

Detailné informácie:

Oprávnení žiadatelia:

 • Subjekty ústrednej štátnej správy s pôsobnosťou v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia – organizácie štátnej správy:
  • a) ústredný orgán štátnej správy (ministerstvo)
  • b) ostatný ústredný orgán štátnej správy (iný než ministerstvo)
  • c) štátna rozpočtová organizácia,
  • d) štátna príspevková organizácia
 • Subjekty verejnej správy s pôsobnosťou v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia – ostatné subjekty verejnej správy
  • a) verejná vysoká škola
  • b) ďalšie subjekty
 • Subjekty územnej samosprávy
  • a) obec,
  • b) rozpočtová organizácia zriadená obcou,
  • c) príspevková organizácia zriadená obcou
  • d) vyšší územný celok,
  • e) rozpočtová organizácia zriadená vyšším územným celkom,
  • f) príspevková organizácia zriadená vyšším územným celkom,
  • g) ďalšie subjekty
 • Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia
 • Nadáciav oblasti tvorby a ochrany životného prostredia
 • Združenie fyzických osôb v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia
 • Združenia právnických osôb alebo fyzických a právnických osôb v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia

Oprávnené aktivity:

 • Zriadenie environmentálneho centra pre informovanie v oblasti adaptácie na zmenu klímy, t.j. výstavba alebo rekonštrukcia budovy budúceho envirocentra, alebo nákup hnuteľných vecí na vytvorenie materiálno-technického zázemia pre informovanie v oblasti adaptácie na zmenu klímy.
  • súčasťou výstavby, alebo rekonštrukcie budovy budúceho envirocentra môže byť aj realizácia názorných ukážok opatrení, zameraných na zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy (napr. realizácia opatrení na zadržiavanie zrážkovej vody na/pri budove envirocentra)
 • Informačné aktivity v oblasti adaptácie na zmenu klímy
  • informačné semináre, workshopy a konferencie, interaktívne výstavy s prednáškami, informačné dni, praktická environmentálna výchova, semináre, tréningy a ukážkové hodiny pre pedagogických pracovníkov, zážitkové aktivity environmentálnej výchovy, inšpiratívne a zážitkové programy, tvorba a tlač publikačných materiálov, letákov, brožúr a iných tlačových a prezentačných materiálov, tvorba audiovizuálnych dokumentov a pod.

Indikatívna alokácia výzvy:

 • 10 000 000 €
 • Minimálna výška príspevku na projekt sa nestanovuje.
 • Maximálna výška celkových oprávnených výdavkov na projekt je 2 000 000 €

Harmonogram hodnotiacich kôl:

 • 1. hodnotiace kolo (termín uzavretia): 30.07.2021
 • 2. hodnotiace kolo (termín uzavretia): 29.10.2021
 • Ďalšie hodnotiace kolá: v intervale 3 mesiacov od termínu uzavretia predchádzajúceho hodnotiaceho kola
Copyright © 2023 Šamorínčan