piatok, 14. jún. 2024

Európska komisia posudzuje trasovanie ropovodu cez Žitný ostrov

7.11.2019, 16:16
BSK

Projekt ropovodu Bratislava – Schwechat a jeho trasovanie cez Žitný ostrov posudzuje Európska komisia v rámci kandidátskych projektov spoločného záujmu v oblasti ropnej infraštruktúry s cieľom zvýšenia bezpečnosti dodávok ropy znížením závislosti od jedného zdroja. Bratislavský samosprávny kraj (BSK) s vedením ropovodu cez Chránenú vodohospodársku oblasť Žitný ostrov zásadne nesúhlasí. O svojom zápornom stanovisku informoval aj Európsku komisiu.

„Trasovanie ropovodu cez Žitný ostrov je pre nás absolútne neprijateľné. Takýto projekt predstavuje neakceptovateľné riziko a ohrozuje najväčší podzemný zdroj pitnej vody v Európe. Ropovod cez Žitný ostrov je v priamom rozpore s územným plánom regiónu BSK a priamo ho zakazuje aj zákon o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd. V tomto duchu sme poslali stanovisko Európskej komisii,“ zhrnul predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba.

Projekt ropovodu Bratislava – Schwechat cez Žitný ostrov sa dostal do konzultácie Európskej komisie o zozname kandidátskych projektov spoločného záujmu v oblasti ropnej infraštruktúry. Keďže trasovanie sa dotýka obyvateľov Bratislavského kraja, župa vypracovala záporné stanovisko a využila tak možnosť vyjadriť sa k tomuto projektu priamo Európskej komisii. Zásadný nesúhlas s trasovaním ropovodu cez Žitný ostrov je aj naplnením Programového vyhlásenia BSK.

Bratislavský samosprávny kraj s trasovaním ropovodu v území Chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov nesúhlasí najmä na základe platného Územného plánu BSK a jeho záväzného regulatívu 9.4.5. „optimalizovať územné vedenie trás potrubných vedení strategických surovín na území BSK, vrátane zámeru ropovodu Družba – Schwechat mimo CHVO Žitný ostrov, v súlade s rozvojom ropného a plynárenského priemyslu.“Trasovanie predstavuje ekologické riziko a ohrozenie najväčšieho podzemného rezervoáru pitnej vody v Európe. Toto podporuje aj zákon o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd, v ktorom je uvedené, že v chránenej vodohospodárskej oblasti sa „zakazuje stavať alebo rozširovať ropovod alebo iný líniový produktovod na prepravu znečisťujúcich látok“. V tomto prípade neexistuje žiadne paragrafové ustanovenie, ktoré by umožňovalo povoliť výnimku zo zakázaných činností.

Ochrana životného prostredia, zdrojov pitnej vody a zdravia obyvateľov je súčasťou Programového vyhlásenia BSK.

Copyright © 2024 Šamorínčan