štvrtok, 18. júl. 2024
Vo štvrtok rokuje mestské zastupiteľstvo. Zasadnutie sa koná bez prítomnosti verejnosti

Vo štvrtok rokuje mestské zastupiteľstvo. Zasadnutie sa koná bez prítomnosti verejnosti

23.2.2021, 07:21
www.samorin.sk

V zasadačke Hasičskej stanice a zbrojnice Šamorín sa vo štvrtok 25. februára o 15.30 h uskutoční zasadnutie mestského zastupiteľstva. Poslanci sa budú zaoberať aj stanoviskom hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Šamorín na roky 2021 - 2023, schvaľovaním rozpočtu na r.2021 - 2023. Budú aj schvaľovať návrh na použitie prostriedkov rezervného fondu mesta Šamorín a návrh VZN č. 1/2021 o podrobnostiach financovania základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šamorín, súkromných a cirkevných zriaďovateľov na území mesta Šamorín v roku 2021.

Pozvánka na zasadnutie po kliknutí na čítaj ďalej.

V zmysle § 12 ods.  1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v znení  neskorších predpisov zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 25. februára 2021 (štvrtok) o 15.30 hod. v zasadačke Hasičskej stanice a zbrojnice Šamorín.  Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu, zasadnutie prebehne bez prítomnosti obyvateľov.

 

Program:

 • Otvorenie
 • Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Šamorín na roky 2021, 2022,   2023
 • Návrh na schválenie viacročného programového rozpočtu mesta na r. 2021 – 2023
 • Návrh na použitie prostriedkov rezervného fondu mesta Šamorín
 • Návrh VZN č. 1/2021 o podrobnostiach financovania základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šamorín, súkromných a cirkevných zriaďovateľov na území mesta Šamorín v roku 2021
 • Návrh na schválenie zámeny nehnuteľnosti v k. ú. Šamorín (Mgr. Dávid Vincze – Mesto Šamorín)
 • Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa v k. ú. Šamorín (Ing. Róbert Lelkes a manželka Júlia)
 • Návrh na schválenie zámeru na prenájom nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa v k. ú. Šamorín (BALA park, s. r. o.)
 • Návrh na schválenie zámeru na prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa v k. ú. Šamorín (BALA park, s. r. o.)
 • Návrh na schválenie zámeru na prenájomnehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa v k. ú. Šamorín (FC ŠTK 1914 Šamorín, a. s.)
 • Návrh na prevod správy nehnuteľného majetku mesta Šamorín (Mesto Šamorín – Domov seniorov AMBRÓZIA, Idősek Otthona)
 • Príkaz primátora Mesta Šamorín č. 8/2020 na vykonanie IV. Zmeny rozpočtu mesta na rok 2020
 • Interpelácie poslancov
 • Podnety občanov
 • Rôzne

 

Csaba Orosz

primátor mesta

 

Copyright © 2024 Šamorínčan