utorok, 27. feb. 2024
Dnes rokuje mestské zastupiteľstvo

Dnes rokuje mestské zastupiteľstvo

17.9.2020, 08:30
www.samorin.sk

Dnes o 15.30 sa uskutoční zasadnutie mestského zastupiteľstva. Poslanci budú rokovať vo veľkej sále MsKS.

Program:

1)Otvorenie

2)Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta k 30.6.2020

3)Návrh na schválenie II. zmeny rozpočtu mesta na rok 2020

4)Návrh na prijatie návratnej finančnej pomoci

5)Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku mesta zdôvodu hodného osobitného zreteľa vk. ú. Šamorín (Š. Pongrácz)

6)Návrh na schválenie zámeny nehnuteľného majetku mesta zdôvodu hodného osobitného zreteľa vk. ú. Šamorín (IMPA Šamorín, s. r. o.)

7)Návrh na schválenie výmazu ťarchy predkupného práva zlistu vlastníctva č. 1122 vkú. Bučuháza (Helena Mezzeiová)

8)Návrh na schválenie zámeru na prevod nehnuteľného majetku mesta zdôvodu hodného osobitného zreteľa vk. ú. Šamorín (Ing. M. Seník)

9)Návrh na schválenie zámeru na prevod nehnuteľného majetku mesta zdôvodu hodného osobitného zreteľa vk. ú. Šamorín (G. Vass)

10)Návrh na schválenie uzatvorenia „Zmluvy ozriadení vecného bremena“ na pozemky vk. ú. Šamorín (Slovenská energetika,a. s.)

11)Návrh na schválenie uzatvorenia „Nájomnej zmluvy“ na pozemok vk. ú. Šamorín pre účely vybudovania chodníka (Slovenská správa ciest)

12)Voľba hlavného kontrolóra mesta Šamorín

13)Návrh na vymenovanie nového člena výboru mestskej časti Mliečno

14)Interpelácie poslancov

15)Podnety občanov

16)Rôzne

 

Copyright © 2024 Šamorínčan