nedeľa, 3. mar. 2024
Sulíkovo „kilečko"

Sulíkovo „kilečko"

25.6.2020, 13:00
Peter Gábor

Vláda schválila balík opatrení pre podnikateľov.  Opatrenia nemajú dopad na štátny rozpočet, ale mali by uľahčiť podnikanie veľkej časti podnikateľov.

Podľa predsedu vlády cieľom týchto opatrení je maximálne zjednodušiť podnikateľské prostredie a zrušiť nepotrebnú „buzeráciu". Podľa neho totiž niektorí úradníci majú pocit, že keď majú moc, môžu čokoľvek.

„Na konci sa budú mať ľudia lepšie. A dosiahneme, aby sa na Slovensku dobre žilo, podnikalo a pracovalo," tvrdí Matovič.

Prehľad zmien po kliknutí na čítaj ďalej.

Zmeny pre podnikateľov

 • Reálna spotreba pohonných hmôt bude daňovým nákladom (dnes sa sa postupuje len podľa technického preukazu), respektíve daňovým nákladom bude spotreba z technického preukazu zvýšená o 20 %.
 • Ruší sa pokuta za mechanické poškodenie a pravopisné chyby bločka, ak naďalej spĺňa všetky náležitosti.
 • Zvyšujú sa hranice auditu na celkovú sumu majetku 4 milióny eur a celkový čistý obrat 8 miliónov eur.
 • Ruší sa povinnosť vypracovávať a zverejňovať reklamačný poriadok pre všetkých podnikateľov, ktorí predávajú výrobky alebo poskytujú služby spotrebiteľom.
 • Ruší sa povinnosť obchodníkov darovať potraviny charite, ktorá mala platiť od roku 2024, zruší sa novela zákona o potravinách z dielne Evy Antošovej (SNS), ktorá povinnosť s odkladom o niekoľko rokov zaviedla.
 • Obchodníkom, ktorí nepredávajú vážený tovar, sa odpúšťa povinnosť mať na predajni kalibrovanú váhu pre prípadný záujem zákazníka prekontrolovať si deklarovanú hmotnosť tovaru.
 • Schválený zákon ráta aj so zrušením povinnosti mať na čelnom skle automobilu nalepenú kontrolnú nálepku z technickej a emisnej kontroly.
 • Zabezpečiť zrušenie nahlasovania zmien finančnej správe, ktoré vie správca dane zistiť na základe svojej vyhľadávacej činnosti podľa § 36 ods. 1 (napríklad zmeny v OR SR).
 • Vrátenie spotrebnej dane pri likvidácii exspirovaného piva (dočasné koronaopatrenie).
 • Daňová uznateľnosť zlikvidovaného exspirovaného piva (dočasné opatrenie, len na komisionálne zlikvidované exspirované pivo, ktoré teraz jednorazovo visí v tankoch).
 • Upravuje sa predaj spotrebiteľského balenia cigár alebo cigariek označeného kontrolnou známkou, na ktorej je znak pre platnosť sadzby spotrebnej dane, ktorým je veľké písmeno „B“ aj po 30. novembri 2020.
 • Zmena pravidiel splatnosti pre obchod s potravinami (zákon č. 91/2019 Z. z. o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami) tak, aby plynula od doručenia faktúry a nie od doručenia tovaru.
 • Vláda vypustí posudkovú činnosť a nahradí ju oznamovacou povinnosťou pri vybraných typoch prevádzok.
 • Upraví sa povinnosť fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb predkladať na schválenie a dodržiavať prevádzkový poriadok.
 • Zníži sa poplatok za umiestnenie výživových doplnkov na trh na 30 eur za jeden produkt.
 • Zrušiť povinnosť pravidelných technických, emisných kontrol a povinnosť uložiť pokutu pre vozidlo, ktoré je prihlásené do evidencie vozidiel, avšak nie je používané v cestnej premávke.
 • Zavedenie verejne dostupného elektronického registra žiadosti o nájom poľnohospodárskej pôdy si bude zrejme vyžadovať investíciu na jeho zriadenie.
 • Odvolanie proti rozhodnutiu o uložení pokuty v oblasti veterinárnej starostlivosti a potravín už bude mať odkladný účinok, takže obchod nebude musieť urýchlene zaplatiť pokutu, proti ktorej sa odvolal.
 • Slovenská obchodná inšpekcia po zistení „drobných nedostatkov“ počas kontroly nebude dávať sankciu, ale v prvom kole stanoví lehotu na odstránenie nedostatkov.
 • Šperky s nízkou hmotnosťou sa už nebudú musieť podľa zákona o puncovníctve označiť rýdzostným číslom, keďže to bolo v praxi takmer nemožné.
 • Návrh zákona ruší povinnosti dodávateľa tepla, ktorý vykonal energetický audit, vykonať raz za tri roky overenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení.
 • Zníži sa minimálna výška pokuty 500 eur pre veľké podniky, ak nezabezpečia povinný energetický audit raz za 4 roky.
 • Zrušia sa opakujúce sa informačné povinnosti výrobcov energie.
 • Vláda upraví povinnosti daňovníka pri osvedčení o jeho registrácii na daň.
 • Príspevok 2 % do Literárneho fondu, do Hudobného fondu a do Fondu výtvarných umení už bude dobrovoľný.
 • Sociálna poisťovňa bude poskytovať údaje Rade pre rozpočtovú zodpovednosť o nemocenskom a dôchodkovom poistení.
 • Upravia sa podmienky pri dočasnom prideľovaní zamestnancov medzi dcérskymi a materskými spoločnosťami.
 • Primerane sa zohľadní kritérium reprezentatívnosti pri pôsobení zástupcov zamestnancov.
 • Podnikatelia už budú môcť odoberať suroviny na podnikanie od drobných lokálnych pestovateľov.
 • Rozširuje sa okruh komodít na predaj z dvora (napríklad 1. pri mliečnych výrobkoch do 100 litrov spracovaného mlieka denne bez nutnosti registrácie prevádzkarne, 2. pri mäsových výrobkoch mesačne maximálne 1 kus hovädzieho dobytka, 2 kusy ošípaných, 10 kusov hydiny bez nutnosti registrácie prevádzkarne).
 • Zamestnanec si bude môcť vybrať medzi gastrolístkami a finančným príspevkom na stravu. Paragrafové znenie novely má vláda schvaľovať v októbri.
 • Znižuje sa minimálna hranica pokuty pri opakovanom porušení povinností, za ktoré bola uložená pokuta v zmysle zákona o potravinách podľa § 28 odsek 8. Odstraňuje sa prílišná tvrdosť zákona, keď pri uložení pokuty za opakované porušenie povinnosti sa dolná hranica sadzby pokuty neprimerane výrazne zvyšuje, čo môže mať likvidačný účinok na účastníka konania.
 • Ruší sa objektívna zodpovednosť pri prijatí práce alebo služby za nelegálne zamestnávanie fyzickej osoby poskytovateľom služby alebo dodávateľom prác. Zákon dodávateľovi dnes ukladá povinnosť poskytnúť objednávateľovi na požiadanie údaje o fyzickej osobe, ktorá vykonáva prácu alebo poskytuje objednanú službu, avšak overovanie všetkých skutočností, ktoré definujú nelegálnu prácu, je prakticky nemožné.
 • Ruší sa povinnosť podnikateľa zisťovať, či zamestnanci jeho dodávateľa nevykonávajú nelegálnu prácu vo svojej prevádzke, ponechá sa iba v prípade, ak je dodávateľom agentúra dočasného zamestnávania.
 • Ruší sa pokuta za neplnenie povinnosti zamestnávateľa oznamovať úradu práce voľné pracovné miesta a ich charakteristiku.
 • Ruší sa povinnosť spol. s r. o. predložiť pri zvýšení základného imania schválenú účtovnú závierku overenú audítorom. Po zmene naďalej zostáva povinnosť predložiť schválenú účtovnú závierku, ktorá je zostavená z údajov zistených najneskôr k dňu, od ktorého k dňu konania valného zhromaždenia neuplynulo viac ako šesť mesiacov.
 • Ruší sa pokuta za chýbajúce povolenie úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) na prevádzku administratívnej činnosti.
 • Vypúšťa sa povinnosť mať osvedčenie o akreditácii ako jednu z podmienok na vykonávanie činnosti „kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie“.
 • Vypúšťa sa povinnosť prevádzkovateľov ubytovacích zariadení (okrem zariadení sociálnych služieb) predkladať príslušnému regionálnemu ÚVZ prevádzkový poriadok.
 • Vypúšťa sa povinnosť prevádzkovateľov telovýchovno-športových zariadení predkladať regionálnemu ÚVZ prevádzkový poriadok.
 • Vypúšťa sa povinnosť prevádzkovateľov zariadení starostlivosti o ľudské telo predkladať regionálnemu úradu verejného zdravotníctva prevádzkový poriadok.
 • Zruší sa povinnosť prevádzkovateľov zariadení spoločného stravovania predkladať orgánu verejného zdravotníctva prevádzkový poriadok na schválenie, ako aj na jeho zmenu.
 • Upravujú sa podmienky pre osoby, ktoré vykonávajú činnosti na objektivizáciu expozície obyvateľov a ich prostredia hluku, infrazvuku a vibráciám. Ruší sa povinnosť, že túto činnosť môžu vykonávať len osoby, ktoré sú držiteľom osvedčenia o akreditácii.
 • Ruší sa povinnosť držiteľov oprávnenia na odstraňovanie azbestu zo stavieb predkladať na schválenie príslušnému orgánu verejného zdravotníctva prevádzkový poriadok.
 • Ruší sa povinnosť pre podnikateľov platiť poplatky za alikvótne emisie CO, ktoré už sú v ekvivalente CO2 započítané v ročných bilanciách odovzdaných kvót CO2 pre prevádzky zaradené do schémy ETS.
 • Ruší sa vyrubenie pokuty za nedodržanie lehoty do 7 dní po skončení lehoty v zákone č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. Zavedie sa princíp druhej šance pre tých, ktorí nestihnú lehotu od Sociálnej poisťovne, napríklad na zaplatenie alebo prihlásenie nového zamestnanca. Po novom ich za to automaticky nebude čakať pokuta, ale ďalšia dodatočná lehota sedem dní na splnenie svojej povinnosti.
 • V súčasnosti je sadzba bankového odvodu vo výške 0,4 %. Návrhom zákona sa ustanovuje, že sa splátka odvodu za tretí a štvrtý kalendárny štvrťrok 2020 neuhrádza.
 • Dátum ponúkania burčiaka a mladého vína spotrebiteľovi už bude môcť určovať flexibilne podnikateľ vtedy, keď už bude v danom roku po zbere a spracovaní hrozna dostupný (dnes to je od 15. 8.).
 • Zjednodušiť sa má výsadba viniča, ak je sadenica registrovaná v inej krajine únie.
 • Zamestnávateľ v budúcnosti sám posúdi, kedy je už vyhodnotenie koncepcie politiky BOZP podľa § 6 ods. 1 písm. k) zákona o BOZP potrebné. Koncepcia sa bude vyhodnocovať „podľa potreby“ namiesto „pravidelného vyhodnocovania“.
 • Upraví sa minimálna lehota na vyjadrenie k protokolu z daňovej kontroly zo súčasných 15 pracovných dní na 30 pracovných dní.
 • Ruší sa vyrubenie pokuty za nedodržanie lehoty do 5 dní po skončení lehoty za nepodanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti.
 • Podnikatelia, ktorí predávajú tovar, na ktorý sa nevzťahuje cenová regulácia, už nebudú musieť viesť evidenciu o cenách vrátane kalkulácií nákladov a zisku.
 • Podnikatelia už na predajnom mieste nebudú musieť sprístupňovať vyobrazenie pokladničného dokladu vyhotoveného pokladnicou eKasa klient.
 • Výšku preddavkov na daň z príjmu SZČO vypočíta a oznámi daňovníkovi v budúcnosti daňový úrad.
 • Odstránia sa znevýhodnenia individuálneho vykurovania oproti centralizovanému zásobovaniu teplom.
 • Monopolné regulované subjekty v energetike – prenos a distribúcia elektriny, preprava a distribúcia plynu, dodávka vody a tepla – už budú musieť zverejniť vstupné údaje a priebeh cenového konania pre výpočet ceny energií.
 • Ustanovenie o plynutí lehoty na vybavenie reklamácie sa dopĺňa o možnosť počítať lehotu na reklamáciu až od momentu, keď bol predmet reklamácie prevzatý predajcom.
 • Vypúšťa sa povinnosť predávajúcich baliť výrobky a poskytovať obalový materiál, keďže problematika je riešená komplexne v zákone o obaloch.
 • Zruší sa povinnosť cestovných kancelárií a agentúr pri zahraničných cestovných kanceláriách, ktorých produkty predávajú, zasielať ich poistné certifikáty SOI-ke a zruší sa na prevádzkach povinnosť mať úradne preložené doklady o ich oprávnení podnikať.
 • Cestovné kancelárie nebudú musieť zasielať orgánu dozoru každý štvrťrok účtovnú závierku. Orgán dozoru musí mať prístup k údajom z poznámok účtovnej závierky, aby mohol priebežne kontrolovať ochranu pre prípad úpadku danej cestovnej kancelárie.
 • Pre cestovné kancelárie sa zruší aj povinnosť pravidelne posielať SOI-ke originály či kópie zmlúv o poistení insolventnosti.
 • Ruší sa povinnosť pre vydavateľov posielať tlačené výtlačky periodickej tlače do knižníc.
 • Vláda umožňuje predaj potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti.
 • Ruší sa povinnosť opätovného oboznamovania referentských vodičov s predpismi BOZP a povinnosti absolvovať skúšobnú jazdu so zamestnancom pred pridelením firemného vozidla.
 • Sociálna poisťovňa už nebude vyžadovať doklady, ktorými disponuje.
 • Administratívnu záťaž znižuje povinnosť vymenovať zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť v mikropodnikoch, ktoré vykonávajú činnosť v „nerizikových“ odvetviach, ak je majiteľ zamestnancom, tak ním bude automaticky on, inak povinnosť ostáva.
 • Vypúšťa sa povinnosť zamestnávateľa odhlásiť sa z registra zamestnávateľov do ôsmich dní odo dňa, v ktorom nezamestnáva už žiadneho zamestnanca. Odhlásenie posledného prihláseného zamestnanca zamestnávateľom z registra zamestnancov bude znamenať automatické odhlásenie zamestnávateľa z registra zamestnávateľov.
 • Predlžuje sa lehota z 8 na 30 dní, dokedy musí zamestnávateľ po skončení pracovného pomeru zamestnanca predložiť evidenčný list dôchodkového poistenia Sociálnej poisťovni.
 • Ruší sa povinnosť dokladovania notársky overeného splnomocnenia pre vybavenie elektronickej komunikácie so Sociálnou poisťovňou.
 • Predlžuje sa v Zákonníku práce maximálna doba založenia pracovného pomeru na určitú dobu z dvoch na tri roky, pričom pracovný pomer na určitú dobu by bolo možné predĺžiť alebo opätovne dohodnúť v rámci troch rokov najviac trikrát.
 • Ruší sa povinnosť zamestnávateľa oznamovať vznik materskej dovolenky u zamestnanca Sociálnej poisťovni, zánik materskej dovolenky a vznik rodičovskej dovolenky sociálnej poisťovni.
 • Pre prácu z domu sa upravujú povinnosti zamestnávateľa a zamestnanca v oblasti BOZP, požiarnej ochrany, evidencie pracovného času a ergonómie na pracovisku.
 • Inšpektor práce dnes na základe výsledkov inšpekcie práce a podľa závažnosti zistených skutočností oprávnený nariadiť odstránenie zistených nedostatkov ihneď alebo v lehotách ním určených. Navrhuje sa nahradiť tento príliš široký rozsah právomoci na strane inšpektora konkrétnou lehotou 14 pracovných dní alebo inou určenou lehotou inšpektorom, dlhšou ako 14 pracovných dní.
 • Podľa súčasnej právnej úpravy žiadosť o výpis z registra trestov môže podať a výpis z registra trestov prevziať aj osoba splnomocnená žiadateľom. Splnomocnenie musí byť úradne osvedčené notárom alebo iným na to príslušným orgánom, nesmie byť staršie ako 30 dní a pripája sa k žiadosti. Táto lehota by sa mala predĺžiť na 90 dní.
 • Zrovnoprávňujú sa podmienky sociálneho zabezpečenia sudcov a prokurátorov s ostatnými povolaniami. Prokurátori a sudcovia nebudú mať nárok na vyplatenie odmien, príplatkov k náhrade príjmu ani príplatkov k nemocenskému.
 • Zrušuje sa povinnosť nahlasovať Úradu verejného zdravotníctva SR zamestnancov zaradených v 2. kategórii.
 • Umožňuje sa otvorenie vybraných prevádzok po splnení všetkých požiadaviek bez finálnej kontroly Úradu verejného zdravotníctva SR.
 • Návrh zákona zrušuje opätovné schvaľovanie podnikateľských priestorov pre nový subjekt pri zmene osoby prevádzkovateľa bez zmeny podmienok prevádzky.
 • Podnikateľ bude musieť aktualizovať a vyhodnocovať smernicu BOZP len pri zmene skutočností.
 • Administratívna záťaž sa zníži zrušením povinnosti mať osvedčenia o akreditácii na činnosť, na ktorú žiada osvedčenie o odbornej spôsobilosti – rieši § 16 ods. 14 písm. f) zákona a. Ide napríklad o tieto činnosti: pri výrobe a úprave pitnej vody a pri obsluhe vodovodných zariadení pitnej vody, v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo, pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov, pri výrobe kozmetických výrobkov, v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení na umelých kúpaliskách.
 • Administratívna záťaž sa zníži zúžením povinnosti vypracovať prevádzkový poriadok z hľadiska ochrany a podpory zdravia len u zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu zaradenú do druhej kategórie, tretej kategórie alebo štvrtej kategórie. Zrušuje sa tým povinnosť zamestnávateľov vypracovať prevádzkové poriadky pre tie prevádzky, v ktorých zamestnanci vykonávajú prácu v prvej kategórii.
 • Administratívna záťaž sa zníži zrušením povinnosti zamestnávateľov vypracovať prevádzkový poriadok pre prevádzky, v ktorých sú zamestnanci vystavení záťaži teplom alebo chladom, s výnimkou prevádzky, v ktorej zamestnanci vykonávajú rizikovú prácu.
 • Administratívna záťaž sa zníži zrušením povinnosti zamestnávateľov vypracovať prevádzkový poriadok pre prevádzky, v ktorých sú zamestnanci vystavení fyzickej záťaži, s výnimkou prevádzok, v ktorých zamestnanci vykonávajú rizikovú prácu.
 • Menia sa podmienky schvaľovania priestorov a potravinárskych objektov. Podnikatelia budú musieť spĺňať zdravotné požiadavky, budú za ich dodržiavanie aj zodpovedať, avšak nebudú musieť čakať na schválenie úradom verejného zdravotníctva.
 • Zosúlaďuje sa znenie správneho deliktu s navrhovanou legislatívnou úpravou v návrhu zákona, ktorou sa zrušuje schvaľovanie prevádzkových poriadkov.
 • Zníži sa frekvencia posudzovania zdravotného rizika na pracovisku, na ktorom zamestnanci vykonávajú prácu zaradenú do druhej kategórie z 18 na 24 mesiacov.
 • Ruší sa duplicitné nahlasovanie tých istých údajov zdravotným poisťovniam, ktoré nahlasuje zamestnávateľ aj Sociálna poisťovňa (napríklad ak zamestnanec čerpá nemocenské dávky).
 • Zrušuje sa duplicita hlásenia údajov o celkových množstvách a druhoch znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za veľké a stredné zdroje znečisťovania ovzdušia (elektronicky v NEIS a zároveň v tlačenej forme).
 • Rušia sa povinnosti prevádzkovateľov veľkých zdrojov a prevádzkovateľov stredných zdrojov oznamovať plánovaný termín vykonania oprávnenej technickej činnosti okresnému úradu a poverenej organizácii najmenej päť pracovných dní pred jej začatím.
 • Zavádza sa zmena daňových a odvodových zákonov len s účinnosťou k 1. januáru kvôli prehľadnosti legislatívneho prostredia.
 • Spresňuje sa informačná povinnosť poskytovateľa spotrebiteľského úveru, pôžičky, úveru na bývanie.
 • Zjednodušujú sa požiadavky na detské ihriská.
 • Ruší sa povinnosť predložiť Sociálnej poisťovni po vykonanej kontrole správu o splnení opatrení na odstránenie zistených nedostatkov a ich príčin.
 • Zmierňuje sa administratívna záťaž podnikateľa (žiadateľa o vydanie osvedčenia na hospodársky chov rýb) tým, že sa od neho nebude požadovať predloženie údajov ani dokladov potrebných na účel overenia vlastníckeho práva alebo užívacieho práva k vodnej ploche (pozemkom pod vodnou plochou), ale len k súčastiam vodnej stavby (rybochovného zariadenia), čím sa znižuje objem dokladov, ktoré by podnikateľ musel dodať.
 • Zavádza sa zjednodušený energetický audit pre veľké podniky, ktoré od vykonania posledného energetického auditu dosiahli významné úspory energie a pre podniky s veľmi nízkou spotrebou energie ušetrí podnikateľom aj administratívne náklady.
 • Ruší sa povinnosť oznamovať Sociálnej poisťovni zmenu miesta, priezviska zamestnanca. Dotkne sa to hlavne zamestnankýň – žien po svadbe, keď zvyknú meniť svoje priezvisko.
 • Návrhom sa ruší aj povinnosť podnikateľa oznamovať Sociálnej poisťovni skončenie podnikania.
 • Umožní sa vstup spoločenských zvierat do priestorov zariadení verejného stravovania. Prevádzkovateľ verejného stravovania zároveň zabezpečí označenie o povolení vstupu so spoločenským zvieraťom na viditeľnom mieste pri vstupe do priestorov prevádzky určených na konzumáciu stravy a prijme hygienické opatrenia za účelom ochrany hotových pokrmov a nápojov v prevádzkovom poriadku.
 • Vláda umožní  verejné prerokovanie podľa zákona o EIA, ktoré sú predpokladom pre získanie konečného realizačného povolenia.
 • Zruší sa povinnosť ohlasovania umiestnenia menších nosičov telekomunikačných zariadení, ktoré nepresiahnu 1,5 metra.
 • Zavedie sa lehota 60 dní od porušenia povinnosti na začatie konania o uložení pokuty podľa zákona o výbere mýta a zákona o diaľničnej známke.
 • Zavedie sa lehota 60 dní od porušenia povinnosti na začatie konania o uložení pokuty podľa zákona o cestnej premávke.
 • Zruší sa povinnosť požiadať NDS o zmenu údajov v evidencii úhrady diaľničnej známky pri zmene ŠPZ pri zmene majiteľa auta.
 • Zruší sa povinnosť mať vyvesený cenník v ubytovacom zariadení.
 • Zruší sa vyhláška o kategorizácii ubytovacích zariadení.
 • Zabráni sa obciam, aby mohli ukladať podnikateľom povinnosť oznamovať prevádzkový čas, ak ním neporušujú všeobecné záväzné nariadenie.
 • Zjednoduší sa legislatíva upravujúca živnostenské podnikanie.
 • Zavedie sa možnosť prerušiť živnosť na 1 mesiac.
 • Umožní sa používateľovi meradla, aby mohol zabezpečiť metrologickú kontrolu nielen osobne, ale aj sprostredkovane. Predĺži sa termín splnenia podmienok autorizácie do 30. 6. 2021 (zákon o metrológii).
Copyright © 2024 Šamorínčan