sobota, 18. máj. 2024
Hviezdoslavov

Hviezdoslavov 2021 - aktuálny stav projektov

18.2.2021, 10:00
obec Hviezdoslavov

V rámci prípravného, územného či stavebného konania (príp. v samotnej realizácii) je v pohybe v obci Hviezdoslavov omnoho väčšie množstvo projektov, ktoré opäť po niekoľkých mesiacoch sumarizujeme a k februáru 2021 aktualizujeme v tomto prehľadnom príspevku.

Dostupná, kvalitná a hlavne potrebná občianska vybavenosť je pre nás aj naďalej priorita číslo 1. Ako sme načrtli vyššie, v našom katastri sa toho posledných 24 mesiacov deje naozaj veľmi veľa, a preto by sme Vám radi prehľadne a transparentne zosumarizovali, ako na tom jednotlivé rozpracované projekty občianskej vybavenosti z pohľadu obce a príslušných stavebných, resp. procesných alebo povoľovacích konaní momentálne (k 16. februáru 2021) sú.

Najlepšou správou v dnešných časoch pandémie je pre nás fakt, že vo Hviezdoslavove napriek súčasnej mimoriadne neľahkej situácii zatiaľ neevidujeme rušenie žiadneho z avizovaných "veľkých" projektov občianskej vybavenosti, na ktorých sa naplno a intenzívne posledný rok a pol pracuje. Koronavírusová kríza však, prirodzene, niektoré procesy i výstavbu samotnú pozdržala. Nič dramatické by to však znamenať nemalo. Realizácia a orientačný čas dokončenia väčšiny projektov sa pozdržal o 6 - 12 mesiacov.

Nižšie sú zverejnené všetky aktuálne významné projekty, ktoré majú priamy vplyv jednak na kvalitu života našich obyvateľov a jednak na budúcu podobu nášho verejného priestoru, o ktorú nám ide predovšetkým. V rámci spĺňania tých najprísnejších kritérií transparentnosti a komunikácie, ktoré sme nastolili, považujeme za dôležité Vás takýmto spôsobom pravidelne informovať...

Text obsahuje aktívne linky s preklikmi na príslušné dokumenty či informácie.

1. CIRKEVNÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA (ZŠ) SV. MARTINA

 • Definitívna súčasť projektu Centrum obce Hviezdoslavov.
 • Zadanie pre sprac. urban. štúdie (UŠ) odsúhlasené 9/2019.
 • UŠ vzatá na vedomie aj s výhradami OcZ 2/2020.
 • Územné rozhodnutie (ÚR) podpísané 1/2020.
 • Stavebné povolenie (SP) podpísané 3/2020.
 • Zámená nehnuteľností (pozemkov) s obcou uskutočená 7/2019 a 9/2020.
 • Výstavba zahájená 8/2020. Plánovaný termín dokončenia 1. etapy je 3/2021.
 • Súhlas obce pre 4 školské zariadenia (ZŠ, ZUŠ, Výdajná školská jedáleň a Školský klub detí) udelený od 1.9.2021.

2. OBECNÁ (ŠTÁTNA) ZŠ P. O. HVIEZDOSLAVA (prac. názov)

3. FARSKÝ KOSTOL, FARSKÝ ÚRAD, KOMUNITNÉ CENTRUM

 • Definitívna súčasť projektu Centrum obce Hviezdoslavov.
 • Zadanie pre spracovanie UŠ odsúhlasené 9/2019.
 • UŠ vzatá na vedomie aj s výhradami OcZ 2/2020.
 • Projekt sa buduje na etapy, v 1. etape prebieha podľa dohody obce a RKC výstavba ZŠ (bod č. 1 vyššie).
 • Z časového hľadiska - záujem zahájiť výstavbu počas, resp. až po vybudovaní tejto ZŠ, a to v etape č. 2.

4. SÚKROMNÁ MATERSKÁ ŠKOLA (MŠ) "LOVELY STARS"

5. NOVÝ SUPERMARKET V RÁMCI AREÁLU SENECKÁ

 • Definitívna súčasť projektu Areál Senecká.
 • Zadanie pre spracovanie UŠ odsúhlasené 8/2019.
 • UŠ vzatá na vedomie aj s výhradami OcZ 12/2019.
 • SP podpísané 12/2020.
 • Orientačný termín dokončenia & otvorenia je leto 2021.

6. ZDRAVOTNÉ STREDISKO V RÁMCI AREÁLU SENECKÁ

 • Definitívna súčasť projektu Areál Senecká.
 • Zadanie pre spracovanie UŠ odsúhlasené 8/2019.
 • UŠ vzatá na vedomie aj s výhradami OcZ 12/2019.
 • Projekt procesuje ÚR & SP.
 • Prebiehajú prípravné terénne práce, pokládky a prekládky IS, definitívna selekcia ambulancií & lekárov.
 • Orientačný termín dokončenia & otvorenia je 2. polrok 2022.

7. NOVÁ OBCH. GALÉRIA (DOM SLUŽIEB), AREÁL SENECKÁ

 • Definitívna súčasť projektu Areál Senecká.
 • Zadanie pre spracovanie UŠ odsúhlasené 8/2019.
 • UŠ vzatá na vedomie aj s výhradami OcZ 12/2019.
 • Projekt procesuje ÚR & SP.
 • Prebiehajú prípravné terénne práce, pokládky a prekládky IS, definitívna selekcia prevádzok & nájomcov.
 • Orientačný termín dokončenia & otvorenia je 2. polrok 2022.

8. DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

 • Definitívna súčasť projektu Areál Hviezda.
 • Zadanie pre spracovanie UŠ odsúhlasené 8/2019.
 • UŠ vzatá na vedomie aj s výhradami OcZ 12/2019.
 • Projekt procesuje ÚR & SP.
 • Momentálne nedisponujeme orientačným termínom dokončenia.

9. POLYFUNKČNÝ DOM + REŠTAURÁCIA, PIVOVAR, PENZIÓN

 • Definitívna súčasť projektu Pri Hájovni v časti Podháj.
 • Zadanie pre spracovanie UŠ odsúhlasené 8/2019.
 • UŠ vzatá na vedomie aj s výhradami OcZ 12/2019.
 • Projekt procesuje ÚR & SP.
 • Momentálne nedisponujeme orientačným termínom dokončenia.

10. PROJEKT DOBUDOVANIA KANALIZÁCIE & VODOVODU

 • Zmluva o dielo na novú a aktuálnu PD pre celú obec schválená 5/2019.
 • Prieskumné práce potrebné pre sprac. PD hotové a odovzdané 9/2019.
 • PD pre ÚR hotová a odovzdaná 9/2019.
 • Zmluva na vykonanie inž. činnosti (ÚR a SP) a majetkovo-právneho vysporiadania (MPV) so ZsVS schválená 2/2020.
 • ÚR podpísané 3.7.2020.
 • PD pre SP hotová a odovzdaná 12/2020.
 • Ver. obstarávanie na zhotoviteľa diela plánované na 2Q/2021.
 • Časové termíny je stále veľmi obtiažne stanoviť. Obec má, prirodzene, záujem realizovať túto výstavbu čo najskôr.

11. VOĽNOČASOVÝ AREÁL "ŠIBENIČKA"

 • Plánovaný projekt športového zázemia na pozemkoch, kt. v r. 2019 a 2020 získala obec od RKC.
 • Obec získala 44.968 m2 výmenou za 5.621 m2 pri koeficiente 8:1 v prospech obce Hviezdoslavov.
 • Zámenné zmluvy o zámene nehnuteľností schválené 7/2019 a 9/2020.
 • Projekt čaká prekategorizovanie prísl. lokality v ÚP na plochy športu, resp. iné príbuzné označenie.
 • Zadanie schválené 11/2020.
 • Názov "Šibenička" odráža pomenovanie, ktorým historicky disponovala lokalita v minulosti...

12. CYKLOTRASA HVIEZDOSLAVOV

 • Štúdia realizovateľnosti objednaná 5/2020.
 • Štúdia odovzdaná obci 8/2020.
 • Projekt procesuje ÚR & SP. Prebiehajú rokovania s ostatnými obcami v blízkosti kvôli napojeniam.
 • V ďalšej fáze očakávame verejné obstarávanie a žiadosť o nenávratný finančný príspevok (NFP).
 • Časové termíny je stále veľmi obtiažne stanoviť. Obec má záujem zahájiť výstavbu čo najskôr.

13. UMÝVACIE CENTRUM HVIEZDOSLAVOV

 • Projekt ako celok čaká ÚR a SP.
 • Orientačný termín dokončenia & otvorenia je 2. polrok 2021.

14. ROZŠÍRENIE MŠ HVIEZDOSLAVOV DO CZŠ

 • Zámer schválený 2/2020.
 • Zmluva o spolupráci medzi obcou a RKC vzniká v 1Q/2021.
 • Orientačný termín otvorenia troch nových tried je od nového školského r. - 1.9.2021.

15. EXTERIÉROVÁ OBNOVA OBECNÉHO ÚRADU

 • PD objednaná 1/2020.
 • Orientačný termín realizácie je leto 2021.

16. EXTERIÉROVÁ OBNOVA STAREJ BUDOVY MŠ

 • PD objednaná 1/2020.
 • Orientačný termín realizácie je leto 2021.

17. PROJEKT REVITALIZÁCIE RYBNÍKA V PODHÁJI

 • PD vyhotovená 11/2020.
 • Zámer schválený 12/2020.
 • Obec sa s MO SRZ 2/2021 nedohodla na podmienkach zmluvy. Obec odmietla podmienky SRZ, bude preto hľadať iné riešenia.

18. REKONŠTRUKCIA INTERIÉRU KULTÚRNEHO DOMU

 • Obci v r. 2020 nebol udelený požadovaný grant na rekonštrukciu.
 • PD je v tzv. zásobníku pre prípad ďalšieho použitia pri výzvach EÚ.

19. VODOZÁDRŽNÝ PARK P. O. H. HVIEZDOSLAVOV

 • Zmluva o dielo na PD schválená 9/2020.
 • PD odovzdaná obci 10/2020.
 • Žiadosť o nenávratný fin. príspevok (NFP) podaná 12/2020.
 • Verejné obstarávanie na zhotoviteľa diela prebieha 2/2021.
 • V týchto dňoch prebieha admin. hodnotenie žiadosti...

20. PROJEKT VÝSADBY ZELENE HVIEZDOSLAVOV

 • PD objednaná 3/2020.
 • PD odovzdaná obci 4/2020.
 • Ide o projekt v rámci nár. projektu Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach SR - Zelené obce SR.
 • Žiadosť čaká už len na podpis v Slovenskej agentúre životného prostredia (SAŽP), kde sa toho času menilo vedenie...

21. CHODNÍK HVIEZDNE BÝVANIE - ŽST KVETOSLAVOV

 • SP podpísané pôvodnému investorovi už 2/2019.
 • Po niekoľkých odkladoch a neschopnosti investora chodník vybudovať obec vyrokovala novú dohodu s novým investorom.
 • Chodník bol dokončený 12/2020.
 • Chodník bude skolaudovaný 3/2021.
 • Chodník obec preberie po schválení OcZ.
 • Na ŽST Kvetoslavov bude chodník pokračovať obchodnou pasážou Areálu Senecká (nie pozdĺž rušnej Seneckej cesty II/503).

22. NOVÝ ZBERNÝ DVOR HVIEZDOSLAVOV

 • Investičný plán projektov obce na r. 2021 - 2022 presunul tento projekt na r. 2022.

23. PROJEKT OBECNEJ KOMPOSTÁRNE

 • Investičný plán projektov obce na r. 2021 - 2022 presunul tento projekt na r. 2022.

24. VAROVNÝ A VYROZUMIEVACÍ SYSTÉM OBCE (NOVÝ ROZHLAS)

 • Obec disponuje aktuálnou PD.
 • Výzvu EÚ očakávame v 1. polroku 2021.

25. ŠPORTOVÝ AREÁL "BEZ BARIÉR" HVIEZDOSLAVOV

 • PD bude odovzdaná obci 2/2021.
 • Ide o projekt nového bezbariérového areálu s novým multifunkčným ihriskom na pozemku obce v lokalite Pažiť pri ZŠ.
 • Deadline na podanie žiadosti je 3/2021.
 • Ide o výzvu Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry vyhlásenú Fondom na podporu športu SR...

26. DOBUDOVANIE LOKALITY "PAŽIŤ" DO SÚLADU S UŠ CENTRA OBCE

 • Cieľom je zosúladiť budovanie centra obce v súčinnosti s Rímskokatolíckou cirkvou.
 • Úlohou obce je vybudovať statickú dopravu (parkoviská) a príjazdovú komunikáciu.
 • Zadanie pre sprac. urban. štúdie (UŠ) odsúhlasené 9/2019.
 • UŠ vzatá na vedomie aj s výhradami OcZ 2/2020.
 • PD bude odovzdaná obci 2Q/2021.
 • Orientačný termín realizácie je 4Q/2021 - 1Q/2022.
 • Lokalita "Pažiť" tak môže byť zrealizovaná ucelene v najkratšom možnom čase - vrátane kostola a komunitného centra.

27. PROJEKT "AGORA" (prac. názov) HVIEZDNE BÝVANIE

 • Prebieha príprava arch. návrhu s potenciálnym novým investorom...
 • Ide o projekt dobudovania plôch oddychu, zelene a občianskej vybavenosti v areáli OS Hviezdne bývanie.
 • O presnom časovom harmonograme budeme informovať v 1Q/2021.

Poznámka:

Článok mapuje iba projekty veľkého rozsahu s celoobecným významom s výrazným vplyvom na život a kvalitu obyv. celého Hviezdoslavova.

Marek Lackovič

starosta Hviezdoslavova

a kolektív OcÚ a StÚ Hviezdoslavov

Copyright © 2024 Šamorínčan